En arkæologisk “flyvetur”

Featured

… en “flyve-tur” i relationelle databaser!

Illus­tra­tion jeg først teg­nede til en artikel / fortælling jeg skrev i 1999/2000: Forskn­ings­data­basen — en tids mask­ine.

Anne Sophie dumper ned i 1950’ernes Leningrad hvor hun forsøger at hjælpe arkæolo­gen Nina Niko­laev­na Guri­na med at lave en data­base til den store mesoli­tisk grav­plads “Olenii Ostrov” i Kare­lien. Anne Sophie og Guri­na vis­er sig ikke at være helt enige om kat­e­gori­erne og deres relationer.

Arkæologer til seminar

Featured

På Forenin­gen af Fagarkæologers sem­i­nar Arkæolo­gien i en ver­den i foran­dring tog jeg nogle billed­er af begiven­heden. Arkæologer til sem­i­nar — en sjælden foto-doku­menteret del af arkæologers arbejde.

Arkæologi seminar

Når arkæologer er på arbe­jde hør­er det som en selvfølge med i arbe­jdet at tage billed­er af arkæol­o­giske gen­stande, struk­tur­er og kon­struk­tion­er. Og i forbindelse med de arkæol­o­giske under­søgelser bliv­er også arkæologerne selv, deres red­sk­aber og aktivitet fore­viget. Sådan nærmest ved en til­fældighed — og for at have et par billed­er at vise frem når der skal holdes oplæg i den lokale muse­ums­foren­ing. Action og store mask­in­er er godt stof.

Men det er sjældent at vi mere bev­idst doku­mentere alle aspek­ter af arkæologernes arbe­jde, liv og aktiviteter. Og det der ikke har med det arkæol­o­giske feltar­be­jde at gøre glemmes næsten helt — arkæol­o­giske kon­fer­encer ikke mindst. Men at tage til sem­i­nar­er og på kon­fer­encer i ind- og udland er også en del af arkæologers liv og arbejde.

Det måtte jeg jo råde bod på. Og da jeg alligev­el som webredak­tør for Forenin­gen af Fagarkæologers web­site og face­book­side længe havde savnet nogle billed­er fra arkæol­o­giske kon­fer­encer, tænk­te jeg at nu var chan­cen der.

Så her nogle billed­er af arkæologer til sem­i­naret Arkæolo­gien i en ver­den i forandring.

Vil du læse om FaFs sem­i­nar og se flere billed­er så gå til  Forenin­gens af Fagarkæologers hjemme­side.

 

VIKING

Sum­mende nys­ger­rige er stim­let sam­men foran Prin­sens Palæ i Ny Vester­gade. Den røde løber er rul­let ud, og et par vikingekrigere har tage opstill­ing. Pressen trip­per. På skul­drene lastet med sky­deklare kam­er­aer. Der hvor rød filt møder kantsten står National­museets direk­tør i nypres­set jakkesæt sam­men med to børn i uldne vikinge­dragter og en buket blom­ster. Hen­des Majestæt Dron­nin­gen ankom­mer nogle min­ut­ter senere.


Det er tors­dag d. 20. juni 2013 — dagen for National­museets offi­cielle åbn­ing af sær-udstill­in­gen VIKING.

 

 

Arkæologien i en verden i forandring

FaF seminar: Arkæologien i en verden i forandring

Forenin­gen af Fagarkæologer inviter­er alle inter­esserede til sem­i­naret Arkæolo­gien i en ver­den i forandring

Dato: Tors­dag d. 28. feb­ru­ar kl. 10:00 — 16:30
Sted: Århus Uni­ver­sitet, Fredrik Nielsens Vej 2–4, 8000 Aarhus C (Møde­lokale 1).

Arkæologer i fel­ten bliv­er ofte spurgt:
”Find­er I noget?” efter­ful­gt af: ”Og hvor­for er det så vigtigt?” Hvad svar­er du?

Da den arkæol­o­giske viden­skab blev grund­lagt og museerne opstod som insti­tu­tion­er, spillede den en vigtig rolle i folkeo­plysnin­gen og de almene dan­nelseside­al­er. Den var en grund­fæstet del af sam­fun­det – og arkæolo­giens eksis­tens­berettigelse var som sådan ikke til diskus­sion. I dag er virke­lighe­den en anden. Vi lever i en post­mod­erne og glob­alis­eret ver­den, hvor alle har krav på at komme til orde, hvor alle per­spek­tiv­er er vigtige og hvor der ikke find­es én, men mange sand­hed­er. Den arkæol­o­giske viden og museerne spiller ikke læn­gere samme rolle i dan­nelsen af det enkelte indi­vid, sam­fun­det og natio­nen, men skal i sti­gende grad levere oplevelser, reflek­sion­er og
underholdning.

Det har kon­sekvenser for det vi under­søger, hvilke his­to­ri­er vi fortæller, hvor­for og
hvor­dan vi gør det. Hvor og hvor­dan er den arkæol­o­giske viden rel­e­vant i en post­mod­erne ver­den? Hvor­dan fortæller vi en his­to­rie, som fort­sat er ved­k­om­mende i et mul­tiet­nisk og glob­alis­eret sam­fund? Hvilke argu­menter er der for at udgrave, tolke og formi­dle flere tusinde år gam­le spor efter men­neske­lig aktivitet? Hvad legit­imer­er den ikke ringe offentlige invester­ing i kul­turhis­to­rien? Hvad skal arkæolo­giens frem­tidi­ge fokus være?

Se mere på Forenin­gen af Fagarkæologers hjemmeside:

 

Call for papers

Forenin­gen af Fagarkæologer inviter­er til seminar.

Med dette sem­i­nar ønsker Forenin­gen af Fagarkæologer at sætte ram­men for en spæn­dende og vigtig diskus­sion om, hvor­for arkæolo­gien fort­sat skal have en plads i sam­fun­det, og hvor­dan denne plads skal udfyldes fremover.

Keynote­s­peak­er:
Lars Hen­rik Smidt, pro­fes­sor i filosofi, taler om arkæolo­gi som en del af det almene dannelsesideal.

Arkæologien i en verden i forandring

28. feb­ru­ar 2013 på Aarhus Universitet

Arkæologer i fel­ten bliv­er ofte spurgt: ”Find­er I noget?” efter­ful­gt af: ”Og hvor­for er det så vigtigt?” Hvad svar­er du?

Da den arkæol­o­giske viden­skab blev grund­lagt og museerne opstod som insti­tu­tion­er, spillede den en vigtig rolle i folkeo­plysnin­gen og de almene dan­nelseside­al­er. Den var en grund­fæstet del af sam­fun­det – og arkæolo­giens eksis­tens­berettigelse var som sådan ikke til diskussion.

I dag er virke­lighe­den en anden. Vi lever i en post­mod­erne og glob­alis­eret ver­den, hvor alle har krav på at komme til orde, hvor alle per­spek­tiv­er er vigtige og hvor der ikke find­es én, men mange sand­hed­er. Den arkæol­o­giske viden og museerne spiller ikke læn­gere samme rolle i dan­nelsen af det enkelte indi­vid, sam­fun­det og natio­nen, men skal i sti­gende grad levere oplevelser, reflek­sion­er og underholdning.

Det har kon­sekvenser for det vi under­søger, hvilke his­to­ri­er vi fortæller, hvor­for og hvor­dan vi gør det. Hvor og hvor­dan er den arkæol­o­giske viden rel­e­vant i en post­mod­erne ver­den? Hvor­dan fortæller vi en his­to­rie, som fort­sat er ved­k­om­mende i et mul­tiet­nisk og glob­alis­eret sam­fund? Hvilke argu­menter er der for at udgrave, tolke og formi­dle flere tusinde år gam­le spor efter men­neske­lig aktivitet? Hvad legit­imer­er den ikke ringe offentlige invester­ing i kul­turhis­to­rien? Hvad skal arkæolo­giens frem­tidi­ge fokus være?

Har du et godt eksem­pel på arkæolo­giens rel­e­vans i dagens Dan­mark fra dine konkrete erfaringer eller oplevelser i fel­ten eller i dit arkæol­o­giske arbe­jde i øvrigt eller har du vel­fun­derede reflek­sion­er over samme emne, så opfor­dr­er vi dig til at bidrage med et kort oplæg til sem­i­naret (15 min). Vi efterl­yser de stærke hold­ninger og de gode eksem­pler fra alle egne af det arkæol­o­giske landskab.

Skriv til: faf@archaeology.dk sen­est d. 15. jan­u­ar 2013 med abstract (200 ord) og titel.

Følg med på Forenin­gen af Fagarkæologers hjemmes­i­den www.archaeology.dk

 

Arkæologisk Forum søger

Arkæol­o­gisk Forum søger nyt redaktionsmedlem

Da et mangeårigt redak­tion­s­medlem træder tilbage, søger vi en ny redak­tør til Arkæol­o­gisk Forums redak­tion. Er du vores nye redak­tion­s­medlem? I arbe­jdet som redak­tør indgår du i et team med seks andre redak­tør­er, der sam­men udar­be­jder Arkæol­o­gisk Forum. Som redak­tør er du med i hele processen, fra plan­lægn­ing af et num­mer til det færdi­ge tidsskrift udsendes – og du delt­ager i redak­tio­nens arbe­jde med at udvikle og markeds­føre tidsskriftet.

Det er essen­tielt at du har gode samar­be­jd­sevn­er, og er ind­stil­let på at lægge et ved­hold­ende stykke uløn­net arbe­jde – og til tider, for eksem­pel op mod dead­line, også en mere inten­siv ind­sats. Det er desu­den vigtigt, at du vil yde en selvstændig ind­sats med at kon­tak­te og kor­re­spon­dere med skriben­ter og fagfællebedøm­mere; læse kor­rek­tur og give feed­back på artikler.

Dead­line for ansøgn­ing: 5. jan­u­ar 2013

Læs hele opslaget Arkæol­o­gisk Forum søger nyt redak­tionemedlem på Forenin­gen af Fagarkæologers hjemmeside