Artikler om arkæologi

Her find­er du mine artik­ler og andre skrifter jeg har skrevet om arkæolo­gi og poli­tik. Alle tek­ster stilles til rådighed under Cre­ative Com­mons. Du må meget gerne bruge dem til ikke-kom­mer­cielle for­mål, men husk at angive kilden.

Artikler om arkæologi, politik og samfund

Jette Ros­tock og Ulla Odgaard 2015: Arkæolo­gen er løs … Fagets udviklingsmu­lighed­er set i lyset af under­søgelsen Arkæolog på lokalmuseerne . Arkæol­o­gisk Forum nr. 33: 42–46.

Jette Ros­tock og Mette Palm 2014: Arkæol­o­gisk Forum — 15 år og godt beg­y­n­dtArkæol­o­gisk Forum nr. 30: 45–46.

Jette Ros­tock 2011: Museer og Poli­tik. Indtryk fra inter­na­tion­al kon­fer­ence ”Muse­ums and Pol­i­tics”. Arkæol­o­gisk Forum nr. 25: 47–48.

Jette Ros­tock og Ulla Odgaard 2011: Indtryk fra Det Arkæol­o­gisk Råds årsmøde i Slagelse Musikhus. Udsendt med nyheds­brevet FaF-mail i marts 2011.

Jette Ros­tock 2010: En etno­grafi i fel­ten. I: Brud­stykker af en hel­hed. Spe­cialer i forhis­torisk arkæolo­gi 2008 og 2009. SAXO insti­tut­tet, Køben­havns Uni­ver­sitet 2010: 147–155.

Jette Ros­tock 2009: Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til. Mag.art. spe­ciale v. SAXO insti­tut­tet, Afdel­ing for Forhis­torisk Arkæolo­gi, Køben­havns Uni­ver­sitet 2009.

Jette Ros­tock 2008: ”Dan­marks oldtid på 60 min­ut­ter” – indtryk fra et FaF arrange­ment i den ny Dan­marks Oldtid. Arkæol­o­gisk Forum nr. 19: 12–13.

Jette Ros­tock 2007: Arkæolo­gi som for­ret­ning – om en diskurs med uheldige kon­sekvenser. Arkæol­o­gisk Forum nr. 17: 33–39.

Jette Ros­tock 2007: Reflex­ive Rep­re­sen­ta­tions / Visu­al­is­ing Archae­ol­o­gy – indtryk fra X TAG i Exeter (decem­ber 2006). Min­dre skrift udsendt med nyheds­brevet FaF-mail i feb­ru­ar til Forenin­gen af Fagarkæologers medlemmer.

Jette Ros­tock 2006: Teater / Teori : Klas­sisk græsk teater og non-ver­bal mening – set i et per­for­mance­te­o­retisk per­spek­tiv. I: Fra Vand­kun­sten til Vest­pyn­ten af Amager. 20 essays. SAXO insti­tut­tet, Køben­havns Uni­ver­sitet 2006: 47–53.

Mille Gabriel og Jette Ros­tock 2005: Teori, whisky og ceilidh. The­o­ret­i­cal Archae­o­log­i­cal Group kon­fer­ence tur-retur. Arkæol­o­gisk Forum nr. 13: 39–44.

Jette Ros­tock 2005: “Kanon — so ein ting mussen wir også ha´” . Indlæg i debat af ini­tia­tiv til essaysam­ling om en Dan­sk Arkæol­o­gis Kanon ved Forhis­torisk Arkæolo­gi, Køben­havns Uni­ver­sitet i foråret 2005.

Jette Ros­tock 2004:  Essay og lit­ter­aturhen­vis­ninger. Debatindlæg om gen­ren essay. Stilet til stud­erende og lærere ved Forhis­torisk Arkæolo­gi, Køben­havns Uni­ver­sitet i foråret 2004.

Olfert Voss og Jette Ros­tock 2002: Den arkæol­o­giske kul­tur­arv skal sikres – røster i debat­ten omkring spørgsmålet: hvor­dan? Arkæol­o­gisk Forum nr. 7: 25–33.

Jette Ros­tock 2000: “Mate­ri­alet vis­er”. Reflek­sion­er over den nugældende vejled­ning til udgravn­ings­beretninger. Arkæol­o­gisk Forum nr. 3: 14–27.

Jette Ros­tock 1999/2000: Forskn­ings­data­basen — en tids mask­ine. Upub­liceret del af formidling­spro­jekt v. Forhis­torisk Arkæolo­gi, Køben­havns Universitet.

Ulla Odgaard, Susanne B. Petersen, Jette Ros­tock og Karo­line Thom­sen 1991: Bolig­former og bopladsin­dret­ning. I: Aasivis­suit. Bopladser og rens­dyr­jagt i det vest­grøn­landske ind­land. IFKA, Køben­havns Uni­ver­sitet 1991: 59–68.