CV

Jette Ros­tock CV — arkæolog og kom­mu­nikatør

Se også min pro­fil på LinkedIn

Uddannelse

Mag. art. i Forhis­torisk arkæolo­gi fra Køben­havns Uni­ver­sitet (2009)

Spe­ciale: Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til. Om sam­spillet mellem men­nesker, natur, ting og teknolo­gi i den arkæol­o­giske viden­spro­duk­tion.

Supplerende uddannelse

Strate­gisk kom­mu­nika­tion i prak­sis I.
Kur­sus inklu­sive prak­tiske opgaver: kom­mu­nika­tion­sefter­syn, inter­essen­t­analyse m.v.
Dan­marks Medie- og Jour­nal­isthøjskole (2013).

Skriv jour­nal­is­tisk.
Kur­sus inklu­sive opgaver i fel­ten: inter­views, reportage og artikel­skrivn­ing.
Dan­marks Medie- og Jour­nal­isthøjskole (2013).

Grafisk Design: Dig­i­tal billed­be­han­dling, Lay­out og Illus­tra­tion.
Seks ugers inten­sivt kur­sus.
Køben­havns Erhvervsakade­mi (KEA) v. IT-Kom­pe­tence A/S (2013).

Online Mar­ket­ing: SEO, SEM og Sociale medi­er.
Seks ugers inten­sivt kur­sus.
Køben­havns Erhvervsakade­mi (KEA) v. IT-Kom­pe­tence A/S (2012).

Webkom­mu­nika­tion: design, kom­mu­nika­tion og udvikling.
Syv ugers inten­sivt kur­sus med afs­lut­tende pro­jekt.
Køben­havns Erhvervsakade­mi (KEA) v. IT-Kom­pe­tence A/S (2012).

Facili­ter­ing: teori, reflek­sion, prak­sis.
Kur­sus v. Inter­na­tion­al Virk­somhed­skom­mu­nika­tion.
Syd­dan­sk Uni­ver­sitet (2012).

Pro­jek­t­styring.
Akademi­ud­dan­nelse, enkeltfag.
ErhvervsAkade­mi Sjæl­land (2011).

Forskeren som led­er – ledelse af forskere.
Diplo­mud­dan­nelse, enkeltfag.
Pro­fes­sion­shøjskolen Metropol (2010).

Videregående kur­sus i anven­delse af EDB i arkæolo­gi.
Tilval­gskur­sus ved Insti­tut for Arkæolo­gi og Etnolo­gi.
Køben­havns Uni­ver­sitet (1999).

Human­is­tisk data­matik og infor­matik.
Sup­p­ler­ing­sud­dan­nelse ved Insti­tut for Human­is­tisk Infor­matik.
Køben­havns Uni­ver­sitet (1998).

Retorik og skriftlig formidling.
Etårigt studiefor­løb ved Insti­tut for Retorik, Filosofi og Pæd­a­gogik.
Køben­havns Uni­ver­sitet (1998).

Gå til Jettes pro­fil på LinkedIn