Når arkæologisk viden bliver til

Om sam­spillet mellem men­nesker, natur, ting og teknolo­gi
i den arkæol­o­giske viden­spro­duk­tion

af Jette Ros­tock

Her på siderne under menu­en Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til  find­er du mit mag.art. spe­ciale v. Forhis­torisk arkæolo­gi, Køben­havns Uni­ver­sitet, 2009. Herun­der først en kort intro, og derefter kan du gå til de andre sider og læse hele eller dele af spe­cialet.

En introduktion til Når arkæologisk viden bliver til

Ting, levn fra for­tiden, har altid været væsentlige for dis­ci­plinen arkæolo­gi – arkæologer bruger dem til at få viden om for­tiden. Og i de senere år har vi arkæologer diskuteret og teo­re­tis­eret over hvor­dan ting, det materielle og mate­ri­alitet på forskel­lig vis spillede en aktiv rolle i for­tidens men­neskers liv.

Men vi arkæologer overve­jer, teo­re­tis­er­er og under­søger sjældent hvorledes ting og det materielle indgår i vores egen prak­sis og arkæol­o­giske viden­spro­duk­tion – hvor­dan ting og mate­ri­alitet er aktive når arkæol­o­gisk viden bliv­er til. Det er denne prob­lematik jeg går i lag med i mit mag. art. spe­ciale Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til .

Først i spe­cialet fork­lar­er jeg bag­grun­den for og hov­ed­tanker i en helt ny teo­retisk og ana­lytisk ori­en­ter­ing i den arkæol­o­giske viden­skab, kaldet Sym­met­ri­cal archae­ol­o­gy, der fokuser­er på rela­tion­erne mellem men­nesker og ikke-men­nesker. Derefter redegør jeg for en nyere og især britisk arkæol­o­gisk tra­di­tion for at under­søge den arkæol­o­giske prak­sis, kaldet Ethno­gra­phies of Archae­o­log­i­cal prac­tice. Og med basis i en kom­bi­na­tion af de to under­søger jeg til sidst hvor­dan ikke kun arkæologerne (men­neskene) tænker og han­dler, men også hvor­dan ting, natur og teknolo­gi er involveret når arkæol­o­gisk viden bliv­er til.

Det kom­mer der et par etno­grafi­er på arkæol­o­gisk prak­sis ud af: dels fra Hør­sholm Egns Muse­ums udgravn­ing i Jon­strup i 2008 og dels fra  Hors­ens Muse­ums udgravn­ing i Hors­ens by i 2009. Hvad der sker når arkæol­o­gisk viden bliv­er til vis­er sig at være en meget mere kom­pleks sag end vi nor­malt går og forestiller os.

En anden introduktion – for de virkelig nørdede

Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til tager afsæt i post­proces­suel arkæol­o­gisk teori og dennes forsøg på at bryde med moder­nitetens (asym­metriske) måde at tænke på. Med basis i Aktør Netværks Teori og Sym­metrisk arkæol­o­gisk teori ses der derefter på hvor­dan arkæol­o­gisk viden pro­duc­eres. Heri ind­drages konkrete cas­es fra dan­sk feltarkæolo­gi – en etno­grafi på arkæol­o­gisk prak­sis.

Læs mere i Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til

Det sam­lede mag.art spe­ciale kan down­load­es her:
Jette Ros­tock 2009: Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til