Kommunikation

Som kom­mu­nikatør læg­ger jeg vægt på både det strate­giske og oper­a­tionelle niveau,  og jeg går op i at skabe ind­hold der fanger og engagere de rel­e­vante mål­grup­per. Der­for måler og analy­ser­er jeg også løbende på hvor­dan kom­mu­nika­tio­nen når ud – og har gode erfaringer med brugerun­der­søgelser i arbe­jdet med at vin­kle og sætte ret­ning for kam­pag­n­er og indholdsproduktionen.

Jeg inter­esser­er mig særligt for hvor­dan viden pro­duc­eres, kom­mu­nikeres og bruges i dagens sam­fund, og beskæftiger mig med kom­mu­nika­tion i teori såv­el som i prak­sis. Mundtlig, visuel/materiel og skriftlig kom­mu­nika­tion – og alt hvad der har med web, skrivn­ing og tek­stop­ti­mer­ing – er cen­tralt i mit daglige virke som kul­tur­formi­dler, kom­mu­nika­tion­sar­be­jder og redak­tør ved viden­sk­a­beligt tidsskrift.

Kommunikation all round

Kom­mu­nika­tion i skrift, tale og billed­er har min store inter­esse og jeg har hands-on erfar­ing med forskel­lige medi­er – hen­tet  dels gen­nem uddan­nelse og dels gen­nem arbe­jde i organ­i­sa­tion­er og netværk.

Forenin­gen af Fagarkæologer har jeg i en årrække haft ans­var for intern og ekstern kom­mu­nika­tion. Udvikling og udformn­ing af hjemme­side (CMS), nyheds­brev (Chimp­Mail), SoMe og udar­be­jdelse af infor­ma­tion­s­ma­te­ri­ale har alle været opgaver jeg har haft ans­var for. Det har været vigtigt at få de forskel­lige plat­forme til at spille sam­men i en syn­er­gi. Jeg er således vant til at tænke i en overord­net strate­gi og udar­be­jde plan­er for kom­mu­nika­tio­nen – samt løbende at måle og analy­sere på hvornår, hvor­for, hvem og hvor­dan kom­mu­nika­tio­nen konverterer.

 • web­site (CMS)
 • nyheds­brev
 • sociale medi­er
 • tidsskrift
 • infor­ma­tions- og kampagne-materiale
 • tek­st­bear­be­jd­ning
 • billed­be­han­dling og layout
 • kom­mu­nika­tion­sstrate­gi
 • pro­jek­tko­or­di­na­tion.

Nyhedsbrev der samler og giver udblik

I Forenin­gen af Fagarkæologer har jeg i en årrække fun­geret som redak­tør for forenin­gens nyheds­brev (2003- fortsat).

Et nyheds­brev der videre­formi­dler og ori­en­ter­er om forenin­gens egne aktiviteter samt sam­ler vigtige invi­ta­tion­er til kon­fer­encer i både ind- og udland – ”hele den arkæol­o­giske ver­den” dumper ind i mail­bok­sen. Og nyheds­brevet er pop­ulært: åbnes af 50- 60% af mod­tagerne og der klikkes på linksne.

Hjemmesider det er værd at vende tilbage til

Web­de­sign, udvikling og vedlige­hold­else af hjemmesider er et smad­der spæn­dende felt — og jeg har både uddan­nelse i og erfar­ing med:

 • plan­lægn­ing af et web­sites: sitemap, flow­charts, wireframe …
 • web­sites fra grun­den: html, css, Dreamweaver
 • erfar­ing med forskel­lige CMS-sys­te­mer: Word­Press, Dru­pal Gardens …

Online Mar­ket­ing er vigtigt! Hvis man vil have bud­sk­a­bet ud – og sol­gt varen – er det ikke nok med en hjemme­side der er flot, har det rigtige ind­hold, og nem at nav­igere i. Der skal mere til. Jeg har både uddan­nelse og erfar­ing med:

 • opti­mer­ing for søge­mask­in­er: SEO, SEM
 • analy­seværk­tø­jer: Google ana­lyt­ics, webmasterværktøjer
 • annon­cer­ing på net­tet: Addwords
 • sociale medi­er i mar­ket­ing: Face­book, LinkedIn, Twitter
 • nyheds­breve: MailChimp.

Grafisk design

 • Dig­i­tal billed­be­han­dling: Photoshop …
 • Illus­tra­tion og lay­out: Illus­tra­tor og InDesign.