Arkæologisk Forum søger

Arkæol­o­gisk Forum søger nyt redaktionsmedlem

Da et mangeårigt redak­tion­s­medlem træder tilbage, søger vi en ny redak­tør til Arkæol­o­gisk Forums redak­tion. Er du vores nye redak­tion­s­medlem? I arbe­jdet som redak­tør indgår du i et team med seks andre redak­tør­er, der sam­men udar­be­jder Arkæol­o­gisk Forum. Som redak­tør er du med i hele processen, fra plan­lægn­ing af et num­mer til det færdi­ge tidsskrift udsendes – og du delt­ager i redak­tio­nens arbe­jde med at udvikle og markeds­føre tidsskriftet.

Det er essen­tielt at du har gode samar­be­jd­sevn­er, og er ind­stil­let på at lægge et ved­hold­ende stykke uløn­net arbe­jde – og til tider, for eksem­pel op mod dead­line, også en mere inten­siv ind­sats. Det er desu­den vigtigt, at du vil yde en selvstændig ind­sats med at kon­tak­te og kor­re­spon­dere med skriben­ter og fagfællebedøm­mere; læse kor­rek­tur og give feed­back på artikler.

Dead­line for ansøgn­ing: 5. jan­u­ar 2013

Læs hele opslaget Arkæol­o­gisk Forum søger nyt redak­tionemedlem på Forenin­gen af Fagarkæologers hjemmeside