Arkæologer til seminar

Featured

På Forenin­gen af Fagarkæologers sem­i­nar Arkæolo­gien i en ver­den i foran­dring tog jeg nogle billed­er af begiven­heden. Arkæologer til sem­i­nar — en sjælden foto-doku­menteret del af arkæologers arbejde.

Arkæologi seminar

Når arkæologer er på arbe­jde hør­er det som en selvfølge med i arbe­jdet at tage billed­er af arkæol­o­giske gen­stande, struk­tur­er og kon­struk­tion­er. Og i forbindelse med de arkæol­o­giske under­søgelser bliv­er også arkæologerne selv, deres red­sk­aber og aktivitet fore­viget. Sådan nærmest ved en til­fældighed — og for at have et par billed­er at vise frem når der skal holdes oplæg i den lokale muse­ums­foren­ing. Action og store mask­in­er er godt stof.

Men det er sjældent at vi mere bev­idst doku­mentere alle aspek­ter af arkæologernes arbe­jde, liv og aktiviteter. Og det der ikke har med det arkæol­o­giske feltar­be­jde at gøre glemmes næsten helt — arkæol­o­giske kon­fer­encer ikke mindst. Men at tage til sem­i­nar­er og på kon­fer­encer i ind- og udland er også en del af arkæologers liv og arbejde.

Det måtte jeg jo råde bod på. Og da jeg alligev­el som webredak­tør for Forenin­gen af Fagarkæologers web­site og face­book­side længe havde savnet nogle billed­er fra arkæol­o­giske kon­fer­encer, tænk­te jeg at nu var chan­cen der.

Så her nogle billed­er af arkæologer til sem­i­naret Arkæolo­gien i en ver­den i forandring.

Vil du læse om FaFs sem­i­nar og se flere billed­er så gå til  Forenin­gens af Fagarkæologers hjemme­side.