Underviser / Lærer

Jeg har under­vist og formi­dlet i forskel­lige fag og sam­men­hænge: på museet, i grund­skolen og på uni­ver­sitetet – i både plan­lagte under­vis­nings­for­løb og spon­tant opståede sit­u­a­tion­er. Og jeg kan lide det!

  • lærer/støttelærer i grundskolen
  • under­vis­ning af børn og voksne
  • formidling til museets besøgende
  • udstill­ing — idé, plan og udførelse

Museet som en levende del af nutiden

Kul­turhis­torisk formidling med billed­er, ting, tekst og lyd (i udstill­inger, planch­er, dig­i­tale medi­er og ansigt til ansigt) har altid stået mit hjerte nært – som formidling af viden, kilde til reflek­sion og oplevelse. Et muse­ums kom­mu­nika­tion og formidling må på dynamisk og ved­k­om­mende måde gribe an til dets forskel­lige mål­grup­per. På museets udstill­ingsst­ed­er og ude af huset. For at det skal lykkes er det vigtigt at skabe kon­tak­ter, etablere samar­be­jd­sre­la­tion­er samt styrke og udvikle de gode his­to­ri­er som rækker ud over museets egne grænser. Således kan kul­turhis­to­rien blive et aktiv – ikke en over­stået, død og pas­siv stør­relse, men en lev­ende del af nutiden.

Med skolen i blodet

Skole, børn og under­vis­ning er del af mit DNA og pro­fes­sionelle liv. Som lær­er møder jeg børnene ligeværdigt og pri­or­itere dialo­gen højt – som værk­tøj til at udvikle forståelse, sprog og samar­be­jd­skom­pe­tencer. Jeg tilstræber at tilret­telægge en under­vis­ning, med både tydelig struk­tur og vari­a­tion, så elev­erne får rum til at arbe­jde med stof­fet på forskel­lige måder.