Når arkæologisk viden bliver til

Om sam­spillet mellem men­nesker, natur, ting og teknologi 
i den arkæol­o­giske vidensproduktion

af Jette Rostock

Her på siderne under menu­en Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til  find­er du mit mag.art. spe­ciale v. Forhis­torisk arkæolo­gi, Køben­havns Uni­ver­sitet, 2009. Herun­der først en kort intro, og derefter kan du gå til de andre sider og læse hele eller dele af specialet.

En introduktion til Når arkæologisk viden bliver til

Ting, levn fra for­tiden, har altid været væsentlige for dis­ci­plinen arkæolo­gi – arkæologer bruger dem til at få viden om for­tiden. Og i de senere år har vi arkæologer diskuteret og teo­re­tis­eret over hvor­dan ting, det materielle og mate­ri­alitet på forskel­lig vis spillede en aktiv rolle i for­tidens men­neskers liv.

Men vi arkæologer overve­jer, teo­re­tis­er­er og under­søger sjældent hvorledes ting og det materielle indgår i vores egen prak­sis og arkæol­o­giske viden­spro­duk­tion – hvor­dan ting og mate­ri­alitet er aktive når arkæol­o­gisk viden bliv­er til. Det er denne prob­lematik jeg går i lag med i mit mag. art. spe­ciale Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til .

Først i spe­cialet fork­lar­er jeg bag­grun­den for og hov­ed­tanker i en helt ny teo­retisk og ana­lytisk ori­en­ter­ing i den arkæol­o­giske viden­skab, kaldet Sym­met­ri­cal archae­ol­o­gy, der fokuser­er på rela­tion­erne mellem men­nesker og ikke-men­nesker. Derefter redegør jeg for en nyere og især britisk arkæol­o­gisk tra­di­tion for at under­søge den arkæol­o­giske prak­sis, kaldet Ethno­gra­phies of Archae­o­log­i­cal prac­tice. Og med basis i en kom­bi­na­tion af de to under­søger jeg til sidst hvor­dan ikke kun arkæologerne (men­neskene) tænker og han­dler, men også hvor­dan ting, natur og teknolo­gi er involveret når arkæol­o­gisk viden bliv­er til.

Det kom­mer der et par etno­grafi­er på arkæol­o­gisk prak­sis ud af: dels fra Hør­sholm Egns Muse­ums udgravn­ing i Jon­strup i 2008 og dels fra  Hors­ens Muse­ums udgravn­ing i Hors­ens by i 2009. Hvad der sker når arkæol­o­gisk viden bliv­er til vis­er sig at være en meget mere kom­pleks sag end vi nor­malt går og forestiller os.

En anden introduktion – for de virkelig nørdede

Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til tager afsæt i post­proces­suel arkæol­o­gisk teori og dennes forsøg på at bryde med moder­nitetens (asym­metriske) måde at tænke på. Med basis i Aktør Netværks Teori og Sym­metrisk arkæol­o­gisk teori ses der derefter på hvor­dan arkæol­o­gisk viden pro­duc­eres. Heri ind­drages konkrete cas­es fra dan­sk feltarkæolo­gi – en etno­grafi på arkæol­o­gisk praksis.

Læs mere i Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til

Det sam­lede mag.art spe­ciale kan down­load­es her:
Jette Ros­tock 2009: Når arkæol­o­gisk viden bliv­er til