Arkæologien i en verden i forandring

FaF seminar: Arkæologien i en verden i forandring

Forenin­gen af Fagarkæologer inviter­er alle inter­esserede til sem­i­naret Arkæolo­gien i en ver­den i forandring

Dato: Tors­dag d. 28. feb­ru­ar kl. 10:00 — 16:30
Sted: Århus Uni­ver­sitet, Fredrik Nielsens Vej 2–4, 8000 Aarhus C (Møde­lokale 1).

Arkæologer i fel­ten bliv­er ofte spurgt:
”Find­er I noget?” efter­ful­gt af: ”Og hvor­for er det så vigtigt?” Hvad svar­er du?

Da den arkæol­o­giske viden­skab blev grund­lagt og museerne opstod som insti­tu­tion­er, spillede den en vigtig rolle i folkeo­plysnin­gen og de almene dan­nelseside­al­er. Den var en grund­fæstet del af sam­fun­det – og arkæolo­giens eksis­tens­berettigelse var som sådan ikke til diskus­sion. I dag er virke­lighe­den en anden. Vi lever i en post­mod­erne og glob­alis­eret ver­den, hvor alle har krav på at komme til orde, hvor alle per­spek­tiv­er er vigtige og hvor der ikke find­es én, men mange sand­hed­er. Den arkæol­o­giske viden og museerne spiller ikke læn­gere samme rolle i dan­nelsen af det enkelte indi­vid, sam­fun­det og natio­nen, men skal i sti­gende grad levere oplevelser, reflek­sion­er og
underholdning.

Det har kon­sekvenser for det vi under­søger, hvilke his­to­ri­er vi fortæller, hvor­for og
hvor­dan vi gør det. Hvor og hvor­dan er den arkæol­o­giske viden rel­e­vant i en post­mod­erne ver­den? Hvor­dan fortæller vi en his­to­rie, som fort­sat er ved­k­om­mende i et mul­tiet­nisk og glob­alis­eret sam­fund? Hvilke argu­menter er der for at udgrave, tolke og formi­dle flere tusinde år gam­le spor efter men­neske­lig aktivitet? Hvad legit­imer­er den ikke ringe offentlige invester­ing i kul­turhis­to­rien? Hvad skal arkæolo­giens frem­tidi­ge fokus være?

Se mere på Forenin­gen af Fagarkæologers hjemmeside: