Redaktør

Redaktør ved Arkæologisk Forum

I 1999 udkom det første num­mer af Arkæol­o­gisk Forum, og siden har jeg været optaget af alle facetter i tidsskriftets udvikling.  I årene 2000–2005 var jeg ans­var­shavende redak­tør, og jeg er fort­sat med i redak­tio­nen – et arbe­jde jeg hold­er meget af. Redak­tion­sar­be­jdet byder nem­lig altid på nye, inter­es­sante og over­rask­ende udfordringer.

Forside af Arkæologisk Forum nr. 20

 Fra idé til videnskabeligt tidsskrift

Jeg var dri­vende kraft i Arkæol­o­gisk Forums opstart og kon­solid­er­ing. Analy­serede ”markedet” og lagde lin­jerne for den pro­fil Arkæol­o­gisk Forum stadig står for. Debat­ter om fagets viden­sk­a­belige, sam­fundsmæs­sige og poli­tiske sam­men­hænge har nu et medie – og et hul der tidligere var i lan­dets arkæol­o­giske pub­lika­tion­er, er lukket. I dag er Arkæol­o­gisk Forum et anerk­endt viden­sk­a­beligt tidsskrift (kat­e­gori 1).

Læs: Arkæol­o­gisk Forum — 15 år og godt beg­y­n­dt af Jette Ros­tock og Mette Palm i Arkæol­o­gisk Forum nr. 20, 2009.

Hands-on alle sider af det redaktionelle arbejde

  • idé og udvikling
  • plan­lægn­ing, koordiner­ing og ledelse
  • brand­ing og markedsføring
  • feed­back
  • redi­ger­ing
  • kor­rek­tur
  • skrive redak­tionelt stof – ledere m.v.
  • lay­out og opsætning
  • hjemme­side