Profil

Arkæolog, redaktør og kommunikator Jette Rostock

Mag.art. i Forhis­torisk arkæolo­gi fra Køben­havns Uni­ver­sitet – med sup­plerende uddan­nelser inden­for kom­mu­nika­tion og ledelse.

Arkæolog i felt, teori og skrift

Som kul­turhis­torik­er / arkæolog er jeg nys­ger­rig på det meste: fra jæger-sam­lere i Sibirien til mod­erne affald­shånd­ter­ing. Har stor erfar­ing med pro­jekt- og tea­mar­be­jde – som pro­jek­tled­er ved arkæol­o­giske under­søgelser og som netværk­sko­or­di­na­tor. Læs mere ...

Med kommunikation i fokus

Mundtlig, visuel og skriftlig kom­mu­nika­tion er cen­tralt i mit daglige virke som kom­mu­nika­tor og webredak­tør. Læs mere …

Underviser og kulturformidler

Jeg har under­vist og formi­dlet i forskel­lige fag og sam­men­hænge: på museet, i grund­skolen og på uni­ver­sitetet – i både plan­lagte under­vis­nings­for­løb og spon­tant opståede sit­u­a­tion­er. Og jeg kan lide det! Læs mere …

Redaktør — fra idé til videnskabeligt tidsskrift

Siden 1999 har jeg været med i redak­tio­nen for Arkæol­o­gisk Forum — nu et anerk­endt viden­sk­a­beligt tidsskrift. Redak­tion­sar­be­jdet byder stadig på nye, inter­es­sante og over­rask­ende udfor­dringer. Læs mere …